--------------------------------------------- Advertisements ---------------------------------------------
Breaking News
Loading...
Saturday, August 13, 2016

Info Post

k§Id fldiaila wrka WmkaÈkh ieurE yeá

k§Id fyauud,sf.a WmkaÈk W;aijh miq.sh^11&meje;ajqKd'

wef.a fmïj;d jk N;SI iy ñ;=re ñ;=ßhka /ila fï wjia:djg tlaj isáhd'm%ùK ix.S; wOHlaI jrfhla jk iqfk;a le¨‍ï iy ksIs f;kakfldaka o ta w;r jqKd'

k§Idf.a WmkaÈk flala f.äh ilid ;snqfKa weh fldiaila w;g f.k isák wdldrhghs'

ta weh fldhs fudfydf;a;a ;uka isák ;ek msßisÿj ;nd .ekSug olajk reÑl;ajh ksidhs'

k§Id fyauud,sf.a WmkaÈk W;aijfha PdhdrEm my;ska oelafjkjd'
0 comments:

Post a Comment