--------------------------------------------- Advertisements ---------------------------------------------
Breaking News
Loading...
Monday, August 8, 2016

Info Post

wrKdhlska wefyk ;j;a ÿlanr l:djla

wrkdhl iduir lkao kdhhdu;a iu. ta wjg m%foaYjdiSka msßila o kdhhdfï wê wjodku fya;=fjka Tjqkaf.a ksfjiaj,ska bj;a flreKd'

l|jqre Ôú;hla .; lrk tu ck;dj fï jkúg oeä mSvdjlg m;aj isákafka Ôj;a ùu ioyd wjYH lsisÿ myiqlula fkd,eîu fya;=fjka'


0 comments:

Post a Comment